Vedtægter

§ 1 – Slagslunde Forsamlingshus er en forening med hjemsted i Egedal kommune. Foreningens navn er ”Slagslunde Forsamlingshus”.

§ 2 –  Foreningens formål er på bedste måde at drive forsamlingshuset i Slagslunde som møde- og samlingssted, samt at virke for det kulturelle og folkelige liv på egnen.

§ 3 – Forenings formue består af Forsamlingshuset med jordtillæg samt alt til dette hørende inventar og løsøre samt driftsmidler, herunder et eventuelt driftsoverskud.

§ 4 –  Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner og foreninger hjemmehørende i eller med tilknytning til lokalsamfundet. Medlemskab opnås gennem betaling af årligt kontingent fastsat på general-forsamlingen. Bestyrelsen skal føre medlemskartotek over foreningens medlemmer. Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til udgang af et kalenderår.

§ 5 –  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i kalenderårets første kvartal. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling, med angivelse af dagsorden og indeholdende det reviderede regnskab og budget, skal finde sted med mindst 14 dages varsel ved skriftlig henvendelse til hvert enkelt medlem. Stemmeberettigede er medlemmer, der er fyldt 18 år og, som ikke er i kontingentrestance ved det foregående regnskabsårs afslutning.Der kan stemmes ved fuldmagt, idet hver fremmødt dog kun kan medbringe én fuldmagt.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

               1. Valg af dirigent
               2. Beretning ved formanden
               3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
               4. Indkomne forslag, som skal være bestyrelsens i hænde 3 uger før generalforsamlingen.
               5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
               6. Valg af:
                              o Bestyrelsesmedlemmer
                              o Suppleanter til bestyrelsen
                              o Revisorer
                              o Revisorsuppleant
                              o Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer af foreningen ønsker det. Indkaldelse skal finde sted på samme måde som til den ordinære generalforsamling.
Valg, godkendelser samt eventuelle forslag (se dog § 9 og 10) afgøres på generalforsamlingen ved almindeligt flertal. Såfremt et stemmeberettiget medlem af foreningen ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.

§ 6 –  Bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer, ligesom der skal vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Valgbare til bestyrelsen er alene personer med bopæl i Egedal kommune. Såfremt en valgt person ikke længere har bopæl i Egedal kommune, skal denne fratræde posten. Ethvert bestyrelsesmedlem, der er valgt på generalforsamlingen, er valgt for 2 år. I lige årstal er fire bestyrelsesmedlemmer på valg. I ulige årstal er tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Suppleanter og revisorer vælges dog alene for 1 år ad gangen. 1. suppleant er den med højest stemmetal. Personer, der er på valg, kan genvælges, såfremt de er villige hertil. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen skal varetage foreningens anliggender og har ansvaret for forsamlingshusets drift, vedligeholdelse, nødvendige inventar- og løsøreanskaffelser samt løbende bygningsforbedringer. Bestyrelsen har til dette formål ret til at træffe de nødvendige økonomiske dispositioner for en beløbsramme på indtil 10% af egenkapitalen inden for et regnskabsår. Større beløbsrammer samt optagelse af lån skal vedtages på generalforsamlingen.

§ 7 –  Foreningen tegnes af formanden sammen med kassereren eller af næstformanden og kassereren, såfremt formanden er forhindret. Kassereren og formanden er bemyndiget til i fællesskab, at disponere over foreningens formue i.h.t. reglerne i § 6, herunder til også at kunne disponere hver for sig over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

§ 8 – Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 9 –  Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling. Såfremt deltagelse på generalforsamlingen er mindre end ½ af foreningens medlemmer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tidligst en uge efter og senest en måned efter, hvor ændringen kan vedtages med almindeligt stemmeflertal uanset deltagerantallet.

§ 10 –  Ved eventuel afhændelse af foreningens aktiver, herunder Forsamlingshuset, skal dette forud være vedtaget på en generalforsamling med mindst ¾ af de fremmødtes stemmer, og under forudsætning af, at 2/3 af forenings medlemmer er til stede. Skulle dette ikke være tilfældet, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling tidligst en uge og senest en måned efter, hvor afgørelsen kan vedtages med almindeligt flertal uanset deltagerantallet. Forud for den ordinære generalforsamling hvor dette punkt er på dagsordenen skal det dog forsøges, at indkalde til et stormøde i Forsamlingshuset med deltagelse af alle interesserede borgere i lokalsamfundet og hvor også byens øvrige foreninger opfordres til at deltage, for at finde en løsning for Forsamlingshusets fremtid.

§ 11 –  Ved ophør af foreningen angiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af foreningens formue til almennyttige kulturelle formål i Slagslunde By. Foranstående vedtægter er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Tidligere vedtægter udgår.  

Scroll to Top